دیـر مـغـان دیـدم هـمـه جـا بـر در و دیـوار حریـمت جایـی نـنـوشـته است كه گنـه كار نیـایـد http://deiremoqan.mihanblog.com 2020-02-23T23:45:42+01:00 text/html 2014-03-09T04:48:44+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی رایگانی http://deiremoqan.mihanblog.com/post/43 <b><font size="3"> </font></b><div align="center"><b><font color="#663333" size="3"><br>بـدیـد&nbsp; از&nbsp; دور&nbsp; پـیـری&nbsp; را جـوانـی &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; خمـیـده پـشـتِ&nbsp; او&nbsp; هـمـچـون&nbsp; کـمـانـی</font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#663333">ز سـودایِ جوانی گفت «ای پیـر! &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; به چند است آن کمان؟ پیش آی و زر گیر»</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#663333">جوان را پیـر&nbsp; گفت «ای زندگانی! &nbsp; &nbsp; &nbsp; مرا&nbsp;&nbsp; بـخـشـیـده انـد&nbsp; ایـن &nbsp; رایـگـانـی</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#663333">نـگـه می دار&nbsp; زر ، ای تـازه بُـرنـا!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; تـو&nbsp; را&nbsp; هـم&nbsp; رایـگـان&nbsp; بـخـشـنـد&nbsp; فـردا»</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font></b></div><b><font size="3"> </font></b> text/html 2014-01-24T06:14:52+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی جاده لغزنده است http://deiremoqan.mihanblog.com/post/42 <div align="center"><img src="http://sah2281987.persiangig.com/image/Jadeh%20Laghzandast.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>بر گرفته از وبلاگ <a href="http://shahidghadamyari.mihanblog.com" target="_blank" title="سردار شهید محمد علی قدمیاری">سردار شهید محمد علی قدمیاری</a></div> text/html 2014-01-05T16:19:59+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی مولا علی (علیه السلام) http://deiremoqan.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><font color="#993300" size="4">فرزند آدم را با فخر کردن چه کار، که آغازش نطفه و پایانش لاشه است؛</font><font color="#993300" size="4"><br>خود را نتواند روزى دهد و از نابودى و مرگش جلو گیرد!</font><br></div> text/html 2013-12-30T18:58:14+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی نفس http://deiremoqan.mihanblog.com/post/40 <font color="#663333" size="4">هرگاه نفس تو، در آنچه فرمانش می دهی، فرمانت نبرد، در آنچه او بدان مشتاق است، فرمانش مبر.</font><br> text/html 2013-12-10T05:45:52+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی فاجعه http://deiremoqan.mihanblog.com/post/38 <font color="#993300" size="4">امروز گرسنگی فکر، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است.</font><br> text/html 2013-10-17T12:05:24+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی سرو ناز http://deiremoqan.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><img src="http://sah2281987.persiangig.com/image/Sarve%20Naz.png" alt="سرو ناز" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-10-15T08:40:50+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی بینش http://deiremoqan.mihanblog.com/post/35 <font size="3">کسی که ساکنِ خانه ای باشد، اگر در جهت است، خانه ی او در جهت است. اگر خانه در جهت است و او، نه در جهت باشد، پس </font><font size="5"><font size="3">نَفیِ جهت لازم آید، بر این طریق. خدای منزّه است از مکان و از جهت و هم مُبطِلِ خطاست. در خانه به کدخدای مانَد همه چیز. هرگز خانه و کدخدای یکی نشود.<br>هرچه مانعِ خیر است بد است و هرچه حجابِ راه است کُفرِ مردان است. راضی شدن از نفس به آنچه او را دست دهد و با او ساختن در طریقِ سلوک عجز است و به خود شاد بودن تباه است و اگر نیز بَهرِ حق باشد. به کلّی روی به حَق آوردن اِخلاص است.<br>ابلهی چراغی در پیشِ آفتاب داشت. گفت «ای مادر، آفتاب چراغِ ما را ناپدید کرد.»<br>گفت «چون از خانه به در نهی، خاصّه به نزدِ آفتاب، هیچ نمانَد.»<br>نه آن که ضوءِ چراغ مَعدوم گردد. ولیکن چشم چون چیزی عظیم را بیند، کودکِ حقیر را در مُقابله ی آن نبیند. کسی که از آفتاب در خانه رَوَد، اگرچه روشن باشد، هیچ نتواند دیدن.</font><br></font> text/html 2012-06-11T06:21:24+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی امام خامنه ای http://deiremoqan.mihanblog.com/post/33 <div><font size="3" color="#663300"><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 12px; ">شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه،&nbsp;</span><b style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 12px; ">خاورمیانه اسلامی</b><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 12px; ">&nbsp;است.</span></font></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://sah2281987.persiangig.com/image/imam-khamenei-islamic-revolution-en-low2.jpg" alt="Imam Khamenei"> text/html 2012-05-17T17:52:32+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی فروغی بسطامی http://deiremoqan.mihanblog.com/post/32 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 12px; ">کـو جـوانی که ز سـودای غـمـت پـیـر نـشد . . . . . کو وجودی که ز جان در طلبت سیر نشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">مالکی نیست که در عهد تو مملوک نـگشت . . . . . کشوری نیست که در دست تو تسخیر نشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">خـاطری شـاد از آن کـوی شـکرخـنـد نـشـد . . . . . گـرهی بـاز از آن جـعـد گـره گـیـر نـشـد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">حـلق ما لایـق آن حـلـقه ی فـتراک نـگشت . . . . . خـون مـا قـابل آن قـبضه ی شـمشـیر نشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">بخت برگشته ی من بین که ز مژگان کجش . . . . . هــدف ســیـنـه ام آمـاجـگـه تــیـر نــشــد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">تا کـنـون صـورتی از پـرده نـیامـد بـیـرون . . . . . که ز معـنی رخـش صـورت تصویر نشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">تـا ز مـجـموعه ی زلـف تـو پـریشان نشدم . . . . . مـو به مـو خـواب پـریـشانم تـعـبـیـر نـشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">هیـچ دیـوانه ز سر حـلقه ی عـشاق نخاست . . . . . کـز خـم سـلسـله ات بـسته ی زنجـیر نشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">من از آن روز که بـیچاره ی عشق تو شدم . . . . . چاره ی کار من از ناله ی شـب گـیر نشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">اثـر از ناله ی شب گـیر مجو در ره عـشق . . . . . که ز صـد ناله یکـی صـاحـب تأثـیر نـشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">سـالک آن نیست که صد گونه ملامت نکشد . . . . . عارف آن نیست که صد مرتبه تکفیر نشد</span><br style="line-height: 12px; "><span style="line-height: 12px; ">در هـمـه عـالـم ایـجاد فــروغی کـس نیست . . . . . که دلـش رنـجه ز سـر پـنجه ی تقدیر نشد</span></font> text/html 2012-04-23T05:28:42+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی هرگز مغرور نشو http://deiremoqan.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><b><font color="#663300">برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند...!</font></b></span></div> <div><br><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://sah2281987.persiangig.com/Leaf%20on%20the%20grey%20road.jpg" alt="هیچ وقت مغرور نشو"></div></div> text/html 2012-04-20T13:11:13+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی زمانه عجـیـبـی است! http://deiremoqan.mihanblog.com/post/30 <font size="3"><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; ">برخی مردمان امام گذشته را عاشقند، نه امام حاضر را!</span></div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif"><span style="line-height: 17px;"><br></span></font></div><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><b style="line-height: 18px; ">می دانی چرا؟</b></div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif"><span style="line-height: 17px;"><br></span></font></div><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; ">امام گذشته را هرگونه بخواهند تـفـسـیـر می کنند . . .</span></div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif"><span style="line-height: 17px;"><br></span></font></div><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; ">امام حاضر را، باید فرمان ببرند . . .</span></div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif"><span style="line-height: 17px;"><br></span></font></div><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; ">و کوفـیان عاشورا را اینگونه رقم زدند . . .</span></div></span></font><div><font face="arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 17px;"><br></span></font> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://sah2281987.persiangig.com/image/Imam%202.jpg" alt="Imame Hazer"></div> </div> text/html 2012-02-07T20:16:21+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی از افتخارات اسلام http://deiremoqan.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://sah2281987.persiangig.com/image/Imam.jpg" alt="از افتخارات اسلام"></div> text/html 2011-12-02T12:08:59+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی اندر حکایت محرم: http://deiremoqan.mihanblog.com/post/28 <font class="Apple-style-span" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">این روز ها وقتی مسجد میری، یا توی هیئات قدمی میزنی با راز آشکاری برخورد می کنی که عالمی اندر سرّ آن غوطه ور است.</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">و چه سرّی است، عاشورا، و چه سرّی است کربلا...</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">و چه مستوره ای است که در هیچ حسابی و در هیچ فلسفه و اندیشه ای جای نمی گیرد!</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">و چه محیر العقولی است که محیط بر جمیع کمالات است!</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">از شیعه و سنی، تا کلیمی و ارمنی و زرتشتی و همه و همه، هرکس که از حقایق کربلا جرعه ای نوشیده است، با کوله باری از حس تقرب به حسین (ع) و یاران پاکش قدم در راه محافل حسینیه گذاشته تا دلش را همسو با دیگر وارثان، به سوی کمالی حرکت دهد که پرتو آن تمام شئونات زندگی را در خود حل خواهد کرد.</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">و به همین دلیل است که شیاطین از انتشار فرهنگ عاشورا هراسانند.</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">فرهنگ عاشورا، فرهنگ بیداری است. فرهنگی است که تمام انبیای سلف به داشتن آن غبطه می خوردند.</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">عاشورا زنده کننده ی لا یموت است.</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">سلام خدا بر حسین و اولاد حسین و یاران حسین</span><br style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">و در راه است، خورشیدی که پرتو روشنگرش، هویدا کننده جمیع کمالات عاشوراست...</span></font> text/html 2011-10-25T17:13:23+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی در یکی نامه محال است که تحریر کنم http://deiremoqan.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sah2281987.persiangig.com/image/Sanama.jpg" alt=""></div> text/html 2011-10-19T20:46:52+01:00 deiremoqan.mihanblog.com سید علی هاشمی افکار http://deiremoqan.mihanblog.com/post/26 <p><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">کاش بجای این همه باشگاه زیبایی اندام در شهرمان، یک باشگاه زیبایی افکار داشتیم.</font></p> <p><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">&nbsp;&nbsp;مشکل امروز ما اندام ها نیستند،&nbsp;افکارها را دریابیم و درست کنیم.</font></p> <p align="center"><span style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: x-large"><img style="WIDTH: 294px; HEIGHT: 476px" border="0" hspace="0" alt="افکارها را در یابیم" align="baseline" src="http://meme.zenfs.com/u/1d334e8274afc43c0c22546f5240cda21c97638a.jpeg" width="246" height="625"></span></p>