دیـر مـغـان دیـدم هـمـه جـا بـر در و دیـوار حریـمت جایـی نـنـوشـته است كه گنـه كار نیـایـد tag:http://deiremoqan.mihanblog.com 2020-02-25T03:16:26+01:00 mihanblog.com رایگانی 2014-03-09T04:48:44+01:00 2014-03-09T04:48:44+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/43 سید علی هاشمی بـدیـد  از  دور  پـیـری  را جـوانـی       خمـیـده پـشـتِ  او  هـمـچـون  کـمـانـی       ز سـودایِ جوانی گفت «ای پیـر!       به چند است آن کمان؟ پیش آی و زر گیر»      جوان را پیـر  گفت «ای زندگانی!       مرا   بـخـشـیـده انـد  ایـن   رایـگـانـی            نـگـه می دا

بـدیـد  از  دور  پـیـری  را جـوانـی       خمـیـده پـشـتِ  او  هـمـچـون  کـمـانـی
      
ز سـودایِ جوانی گفت «ای پیـر!       به چند است آن کمان؟ پیش آی و زر گیر»     
جوان را پیـر  گفت «ای زندگانی!       مرا   بـخـشـیـده انـد  ایـن   رایـگـانـی           
نـگـه می دار  زر ، ای تـازه بُـرنـا!       تـو  را  هـم  رایـگـان  بـخـشـنـد  فـردا»         
]]>
جاده لغزنده است 2014-01-24T06:14:52+01:00 2014-01-24T06:14:52+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/42 سید علی هاشمی بر گرفته از وبلاگ سردار شهید محمد علی قدمیاری

بر گرفته از وبلاگ سردار شهید محمد علی قدمیاری ]]>
مولا علی (علیه السلام) 2014-01-05T16:19:59+01:00 2014-01-05T16:19:59+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/41 سید علی هاشمی فرزند آدم را با فخر کردن چه کار، که آغازش نطفه و پایانش لاشه است؛خود را نتواند روزى دهد و از نابودى و مرگش جلو گیرد! فرزند آدم را با فخر کردن چه کار، که آغازش نطفه و پایانش لاشه است؛
خود را نتواند روزى دهد و از نابودى و مرگش جلو گیرد!

]]>
نفس 2013-12-30T18:58:14+01:00 2013-12-30T18:58:14+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/40 سید علی هاشمی هرگاه نفس تو، در آنچه فرمانش می دهی، فرمانت نبرد، در آنچه او بدان مشتاق است، فرمانش مبر. هرگاه نفس تو، در آنچه فرمانش می دهی، فرمانت نبرد، در آنچه او بدان مشتاق است، فرمانش مبر.
]]>
فاجعه 2013-12-10T05:45:52+01:00 2013-12-10T05:45:52+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/38 سید علی هاشمی امروز گرسنگی فکر، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است. امروز گرسنگی فکر، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است.
]]>
سرو ناز 2013-10-17T12:05:24+01:00 2013-10-17T12:05:24+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/37 سید علی هاشمی سرو ناز ]]> بینش 2013-10-15T08:40:50+01:00 2013-10-15T08:40:50+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/35 سید علی هاشمی کسی که ساکنِ خانه ای باشد، اگر در جهت است، خانه ی او در جهت است. اگر خانه در جهت است و او، نه در جهت باشد، پس نَفیِ جهت لازم آید، بر این طریق. خدای منزّه است از مکان و از جهت و هم مُبطِلِ خطاست. در خانه به کدخدای مانَد همه چیز. هرگز خانه و کدخدای یکی نشود.هرچه مانعِ خیر است بد است و هرچه حجابِ راه است کُفرِ مردان است. راضی شدن از نفس به آنچه او را دست دهد و با او ساختن در طریقِ سلوک عجز است و به خود شاد بودن تباه است و اگر نیز بَهرِ حق باشد. به کلّی روی به حَق آوردن اِخلاص است.ابلهی چراغی در پیش کسی که ساکنِ خانه ای باشد، اگر در جهت است، خانه ی او در جهت است. اگر خانه در جهت است و او، نه در جهت باشد، پس نَفیِ جهت لازم آید، بر این طریق. خدای منزّه است از مکان و از جهت و هم مُبطِلِ خطاست. در خانه به کدخدای مانَد همه چیز. هرگز خانه و کدخدای یکی نشود.
هرچه مانعِ خیر است بد است و هرچه حجابِ راه است کُفرِ مردان است. راضی شدن از نفس به آنچه او را دست دهد و با او ساختن در طریقِ سلوک عجز است و به خود شاد بودن تباه است و اگر نیز بَهرِ حق باشد. به کلّی روی به حَق آوردن اِخلاص است.
ابلهی چراغی در پیشِ آفتاب داشت. گفت «ای مادر، آفتاب چراغِ ما را ناپدید کرد.»
گفت «چون از خانه به در نهی، خاصّه به نزدِ آفتاب، هیچ نمانَد.»
نه آن که ضوءِ چراغ مَعدوم گردد. ولیکن چشم چون چیزی عظیم را بیند، کودکِ حقیر را در مُقابله ی آن نبیند. کسی که از آفتاب در خانه رَوَد، اگرچه روشن باشد، هیچ نتواند دیدن.

]]>
امام خامنه ای 2012-06-11T06:21:24+01:00 2012-06-11T06:21:24+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/33 سید علی هاشمی شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلامی است. شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلامی است.

Imam Khamenei]]>
فروغی بسطامی 2012-05-17T17:52:32+01:00 2012-05-17T17:52:32+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/32 سید علی هاشمی کـو جـوانی که ز سـودای غـمـت پـیـر نـشد . . . . . کو وجودی که ز جان در طلبت سیر نشدمالکی نیست که در عهد تو مملوک نـگشت . . . . . کشوری نیست که در دست تو تسخیر نشدخـاطری شـاد از آن کـوی شـکرخـنـد نـشـد . . . . . گـرهی بـاز از آن جـعـد گـره گـیـر نـشـدحـلق ما لایـق آن حـلـقه ی فـتراک نـگشت . . . . . خـون مـا قـابل آن قـبضه ی شـمشـیر نشدبخت برگشته ی من بین که ز مژگان کجش . . . . . هــدف ســیـنـه ام آمـاجـگـه تــیـر نــشــدتا کـنـون صـورتی از پـرده نـیامـد بـیـرون . . . . . که ز معـنی رخـش صـورت تصو کـو جـوانی که ز سـودای غـمـت پـیـر نـشد . . . . . کو وجودی که ز جان در طلبت سیر نشد
مالکی نیست که در عهد تو مملوک نـگشت . . . . . کشوری نیست که در دست تو تسخیر نشد
خـاطری شـاد از آن کـوی شـکرخـنـد نـشـد . . . . . گـرهی بـاز از آن جـعـد گـره گـیـر نـشـد
حـلق ما لایـق آن حـلـقه ی فـتراک نـگشت . . . . . خـون مـا قـابل آن قـبضه ی شـمشـیر نشد
بخت برگشته ی من بین که ز مژگان کجش . . . . . هــدف ســیـنـه ام آمـاجـگـه تــیـر نــشــد
تا کـنـون صـورتی از پـرده نـیامـد بـیـرون . . . . . که ز معـنی رخـش صـورت تصویر نشد
تـا ز مـجـموعه ی زلـف تـو پـریشان نشدم . . . . . مـو به مـو خـواب پـریـشانم تـعـبـیـر نـشد
هیـچ دیـوانه ز سر حـلقه ی عـشاق نخاست . . . . . کـز خـم سـلسـله ات بـسته ی زنجـیر نشد
من از آن روز که بـیچاره ی عشق تو شدم . . . . . چاره ی کار من از ناله ی شـب گـیر نشد
اثـر از ناله ی شب گـیر مجو در ره عـشق . . . . . که ز صـد ناله یکـی صـاحـب تأثـیر نـشد
سـالک آن نیست که صد گونه ملامت نکشد . . . . . عارف آن نیست که صد مرتبه تکفیر نشد
در هـمـه عـالـم ایـجاد فــروغی کـس نیست . . . . . که دلـش رنـجه ز سـر پـنجه ی تقدیر نشد ]]>
هرگز مغرور نشو 2012-04-23T05:28:42+01:00 2012-04-23T05:28:42+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/31 سید علی هاشمی برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند...! برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند...!

هیچ وقت مغرور نشو
]]>
زمانه عجـیـبـی است! 2012-04-20T13:11:13+01:00 2012-04-20T13:11:13+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/30 سید علی هاشمی برخی مردمان امام گذشته را عاشقند، نه امام حاضر را!می دانی چرا؟امام گذشته را هرگونه بخواهند تـفـسـیـر می کنند . . .امام حاضر را، باید فرمان ببرند . . .و کوفـیان عاشورا را اینگونه رقم زدند . . .
برخی مردمان امام گذشته را عاشقند، نه امام حاضر را!

می دانی چرا؟

امام گذشته را هرگونه بخواهند تـفـسـیـر می کنند . . .

امام حاضر را، باید فرمان ببرند . . .

و کوفـیان عاشورا را اینگونه رقم زدند . . .

Imame Hazer
]]>
از افتخارات اسلام 2012-02-07T20:16:21+01:00 2012-02-07T20:16:21+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/29 سید علی هاشمی از افتخارات اسلام]]> اندر حکایت محرم: 2011-12-02T12:08:59+01:00 2011-12-02T12:08:59+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/28 سید علی هاشمی این روز ها وقتی مسجد میری، یا توی هیئات قدمی میزنی با راز آشکاری برخورد می کنی که عالمی اندر سرّ آن غوطه ور است.و چه سرّی است، عاشورا، و چه سرّی است کربلا...و چه مستوره ای است که در هیچ حسابی و در هیچ فلسفه و اندیشه ای جای نمی گیرد!و چه محیر العقولی است که محیط بر جمیع کمالات است!از شیعه و سنی، تا کلیمی و ارمنی و زرتشتی و همه و همه، هرکس که از حقایق کربلا جرعه ای نوشیده است، با کوله باری از حس تقرب به حسین (ع) و یاران پاکش قدم در راه محافل حسینیه گذاشته تا دلش را همسو با دیگر وارثان، به سو این روز ها وقتی مسجد میری، یا توی هیئات قدمی میزنی با راز آشکاری برخورد می کنی که عالمی اندر سرّ آن غوطه ور است.
و چه سرّی است، عاشورا، و چه سرّی است کربلا...
و چه مستوره ای است که در هیچ حسابی و در هیچ فلسفه و اندیشه ای جای نمی گیرد!
و چه محیر العقولی است که محیط بر جمیع کمالات است!
از شیعه و سنی، تا کلیمی و ارمنی و زرتشتی و همه و همه، هرکس که از حقایق کربلا جرعه ای نوشیده است، با کوله باری از حس تقرب به حسین (ع) و یاران پاکش قدم در راه محافل حسینیه گذاشته تا دلش را همسو با دیگر وارثان، به سوی کمالی حرکت دهد که پرتو آن تمام شئونات زندگی را در خود حل خواهد کرد.
و به همین دلیل است که شیاطین از انتشار فرهنگ عاشورا هراسانند.
فرهنگ عاشورا، فرهنگ بیداری است. فرهنگی است که تمام انبیای سلف به داشتن آن غبطه می خوردند.
عاشورا زنده کننده ی لا یموت است.
سلام خدا بر حسین و اولاد حسین و یاران حسین
و در راه است، خورشیدی که پرتو روشنگرش، هویدا کننده جمیع کمالات عاشوراست... ]]>
در یکی نامه محال است که تحریر کنم 2011-10-25T17:13:23+01:00 2011-10-25T17:13:23+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/27 سید علی هاشمی ]]> افکار 2011-10-19T20:46:52+01:00 2011-10-19T20:46:52+01:00 tag:http://deiremoqan.mihanblog.com/post/26 سید علی هاشمی کاش بجای این همه باشگاه زیبایی اندام در شهرمان، یک باشگاه زیبایی افکار داشتیم.   مشکل امروز ما اندام ها نیستند، افکارها را دریابیم و درست کنیم. کاش بجای این همه باشگاه زیبایی اندام در شهرمان، یک باشگاه زیبایی افکار داشتیم.

  مشکل امروز ما اندام ها نیستند، افکارها را دریابیم و درست کنیم.

افکارها را در یابیم

]]>