تبلیغات
دیـر مـغـان
1389/02/8

ماهی و آدم

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

ماهی در آب شاد است،
آدمی در خدای.
ماهی شادمان در آب، در ژرف رود و دریا فرو رود تا حاجت خود پاسخ گوید.
آدمی شادمان بی دلواپسی در خدا غرق و بی نیاز شود.
پند:
جمله ی آنچه ماهی را حاجت است
غرق شدن در آب است.
جمله ی آن چه آدمی را حاجت است
غرق شدن در خداست.


1389/01/27

مرد خدا

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

مردی كه خدا در او بی مانع به عمل در آید
كسی را با كردار خویش نیازارد
ولی هنوز خود را نجیب و مهربان نخواند.
مردی كه خدا در او بی مانع به عمل در آید
نگران سود جویی نباشد
لیك سودجویان را نیز خوار نشمرد.
در جست و جوی مال به تلاش بر نخیزد
ولی فقر را نیز نشانه ی فضیلت نسازد.
متكی بر دیگران نیست و راه خود را در پیش می گیرد،
و اگر در این راه تنهاست، به خود نبالد.
هر چند خود جماعتی را پیرو نباشد،
از آنان كه پیرو اند شكایت نكند.
پاداش و جاه نزد او هیچ است؛
بد نامی و شهرت بر نینگیزدش.
همواره در پی درست و غلط و گزینش بلی یا نه نباشد.
از این رو قدیمیان می گفتند:
« مرد خدا گمنام می ماند،
فضیلت كامل حاصلی ندارد
بی - خود ، خودِ حقیقی است.
برترین مرد هیچ - كس است.»


1389/01/21

رها

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    


انگار ماهی از تور بیمی ندارد ، ولی از مرغ ماهی خوار می هراسد.

خـود را از دانـش خُـرد بـرهـان ، تا خِـرد كـلان تـو را روشنی بـخشد.

خـود را از نـیك خـواهـی بـرهـان ، تا نـیكی در سـرشـتِ تو بـرخیـزد.

وقتی كودكی چشم به جهان گشاید ، معلم بزرگی حاجتش نباشد.

شـروع بـه سخـن كـند ، زیـرا با سخـن وران زنـدگـی كـنـد.


1388/12/25

خوب بنگر

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

نیكوییِ وی پرده ی نیكوییِ وی است و پدید آمدنِ وی سببِ ناپدیدیِ وی است و آشكار شدنِ وی سببِ پنهان شدنِ وی است. چنان كه آفتاب اگر چند اندكی پنهان شد، بسیار آشكار شد و چون سخت پیدا شد، اندر پرده شد. پس روشنیِ وی پرده ی روشنیِ وی است.


1388/12/9

بردار حجاب!

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    


تا كوس انا الحق بزنی خود خواهی            در سرّ هویتش، تو نا آگاهی

بردار حـجـاب خـویـشـتن از سر راه             با بودن آن، هنـوز اندر راهی


1388/11/29

به كجا چنین شتابان

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

مردی بود كه با دیدن سایه و گام های خود، چنان آشفته و مضطرب می گشت كه بر آن بود از هر دوی آنان رهایی یابد، روشی كه برگزید آن بود كه از دستشان بگریزد. پس برخاست و پای به دویدن نهاد. ولی هرگاه قدمی بر زمین گذاشت، دگر قدمی بود. در حالی كه سایه اش بدون مشكل همه جا كنارش بود. او دلیل شكست خود را سریع ندویدن دانست، از این رو بی دمی درنگ سریع تر و سریع تر دوید تا سرانجام افتاد و جان داد.

او نیافت كه تنها كافی است به زیر سایه رود تا سایه اش ناپدید گردد، و بنشیند و نجنبد تا دیگر قدمی نباشد.


1388/11/18

سود

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است

الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی


1388/11/18

خراب

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باده گلگون خراب کن


1388/11/16

پوزش

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

اگر کسی در بازار پا بر پای بیگانه ای بگذارد با نزاکت پوزش خواهد و دلیلی آورد: «خیلی عذر می خواهم اینجا خیلی شلوغ است.»

اگر برادر بزرگتر پا بر پای برادر کهتر بگذارد فقط گوید: «ببخشید»

اگر پدر یا مادر پا روی پای فرزندشان بگذارند

چیزی نگویند.

برترین نزاکت خالی از تشریفات است.

برترین عمل خالی از نگرانی است.

برترین خرد خالی از طرح است.

برترین عشق خالی از نمایش است.

و برترین صداقت خالی از ضمانت است.


1388/11/12

فكر راه

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

طاعت نتوان كرد ، گناهی بكنیم                   از مدرسه رو  به خانقاهی بكنیم

فریاد  انا  الحق  ره  منصور  بُوَد                    یا رب مددی كه فكر راهی بكنیم


1388/11/10

. . .

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

هوای تو كردم‌ ، نه در هوای ثوابی
هوای تو كردم ، بل از برای عقابی
رسیدم از این ره به هر چه خواستم ، آری
مگر به وجد: گو كه لذتی ز عذابی


1388/11/10

تلاطم

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

شب همه شب در تاب و تبم

                آمده بی تو ، جان به لبم

                                                    مِهرت به جانم زد شرر

                                                                     شد شعله ور درونم

                                                                                                        چون حلقه حلقه زلف تو

                                                                                                                         سلسله ی جنونم


1388/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

بسم الله الرحمن الرحیم

            من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

                                                                    چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم


تعداد کل صفحات: 2 1 2